Bezpieczeństwo - Innowacja - Rozrywka

„FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. realizuje następujący projekt ze wsparciem UE:

 

„Zaprojektowanie i przetestowanie prototypu generatora nurtu w basenie treningowym dla "Firma Mazur" Sp. z o.o. Sp. Komandytowa”

 

Cel projektu: Celem, tworzonego przez Wnioskodawcę we współpracy z jednostką naukową układu do generowania nurtu o dużej wydajności i naturalnej charakterystyce, będzie uzyskanie parametrów zbliżonych do pływania w normalnych warunkach, przyzałożeniu zmiennego natężenia nurtu dostosowującego się do potrzeb osoby trenującej.

Planowane efekty: Opracowywany w ramach projektu nowy produkt stanowić będzie uzupełnienie dla dotychczasowej oferty handlowej przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 490 278,00 PLN

Wkład EFRR:        318 880,00 PLN

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W dniu 16 grudnia 2015 r. w siedzibie spółki „FIRM MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k. ustalono, iż w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe z dnia 7 grudnia 2015 r. wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, iż zwycięzcą postępowania ofertowego jest:

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

 

OGŁOSZENIE ZAPYTANIA

W związku z nieustającą chęcią ulepszania produktów i uzupełnienie kompleksowej oferty FIRMY MAZUR zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektu pt. „Zaprojektowanie i przetestowanie prototypu generatora nurtu w basenie treningowym”, wnioskującego o dofinansowanie w ramach działania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego oraz składaniem ofert.