Bezpieczeństwo - Innowacja - Rozrywka

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy (dalej także: Ogólne Warunki) obowiązują dla wszystkich stosunków gospodarczych, w tym przyszłych stosunków gospodarczych pomiędzy Firma Mazur Sp. z o.o. Sp. k. . (dalej także: Sprzedający, lub Firma Mazur) a Kupującym, także wtedy gdy nie zostaną wymienione w przyszłych umowach. Obowiązują tylko w przypadku gdy Kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu polskich przepisów.

2. Niniejsze Ogólne Warunki mają charakter wyłączny. Wszelkie postanowienia sprzeczne z Ogólnymi Warunkami, od nich odbiegające lub dodatkowe nie są częścią zawieranej umowy, chyba że Sprzedający wyrazi pisemną zgodę co do ich obowiązywania.

3. Ogólne Warunki obowiązują także wtedy, gdy Sprzedający wiedząc o sprzecznych lub odbiegających od Ogólnych Warunków postanowieniach, bez zastrzeżeń prowadzi dostawę lub nie załącza sprzecznych lub odbiegających od Warunków postanowień do przyszłych umów.

4. W każdym przypadku indywidualnie uzgodnione na piśmie porozumienia z Kupującym mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami.

5. Prawa, które niezależnie przysługują Stronom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pozostają nienaruszone.

 

§ 2

Oferta / Zawarcie Umowy

1. Oferta Sprzedającego musi wyraźnie wskazać, że jest wiążąca i stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Inne oferty, informacje i korespondencja ze względu na konieczność dostosowania dostawy do potrzeb Kupującego należy traktować jako informację handlową, lub prowadzone w dobrej wierze negocjacje.

2. Zamówienia złożone ustnie nie są uważane za wiążące. Zamówienia złożone przez Kupującego w formie pisemnej stanowią wiążącą ofertę lub przyjęcie oferty Firmy Mazur.

3. Oferta złożona przez Sprzedającego zostaje przyjęta przez Kupującego gdy:
a) podpisane zamówienie przez pracownika lub przedstawiciela Kupującego zostanie przekazane Firmie Mazur.
b) zamówienie przesłane drogą elektroniczną jest potwierdzone przez drugą stronę w tej samej formie. Na żądanie każdej ze stron zawarte w potwierdzeniu ww. korespondencji elektronicznej druga strona jest zobowiązana przesłać podpisany egzemplarz zamówienia na adres drugiej strony w terminie 5 dni roboczych. W przypadku złożenia żądania i braku doręczenia potwierdzenia w terminie, umowa nie zostaje zawarta.
c) Ewentualne ustne ustalenia dodatkowe są niewiążące.

§ 3

Ceny/ Warunki Zapłaty

1. Jeśli strony umowy nie postanowiły inaczej obowiązują ceny podane przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli inaczej nie zaznaczono w ofercie ceny nie obejmują w szczególności kosztów montażu, dostawy tj. transportu, opakowania, ładunku, ubezpieczenia oraz należności publicznoprawnych.

2. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług, który zostanie doliczony do faktury VAT po obliczeniu jego wysokości na podstawie ustawowej stawki z dnia wystawienia rachunku.

3. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności zgodnie z przedstawionymi zasadami:
a)    Dla towarów i usług o wartości poniżej 20 000 PLN netto:
•    100% wartości zamówienia w dniu złożenia zamówienia – wykonanie płatności jest podstawą przyjęcia zamówienia do realizacji.
b)    Dla towarów i usług o wartości powyżej 20 000 PLN netto:
•    50% wartości zamówienia w dniu złożenia zamówienia – wykonanie płatności jest podstawą przyjęcia zamówienia do realizacji.
•    50% wartości zamówienia w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia gotowości do wysyłki elementów przedmiotu zamówienia.

4. Wierzytelności wzajemne Kupującego wobec Sprzedającego uprawniają go do potrącenia wierzytelności i skorzystania z prawa zatrzymania tylko w przypadku gdy są uznane przez Sprzedającego lub wynikają z prawomocnego orzeczenia.

5. W przypadku gdy Kupujący popadnie w zwłokę w płatności, Sprzedający z tytułu zwłoki będzie uprawniony do żądania odsetek maksymalnych zgodnie z art. 359 § 21 k.c., tj. w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym. Sprzedający zachowuje prawo do dochodzenia dalszych roszczeń za zwłokę. Sprzedający uprawniony jest do naliczenia Kupującemu opłaty w wysokości 20 zł za każde wystawione wezwanie do zapłaty.

§ 4

Dostawa

1. Okresy i terminy dostawy są wiążące dla Sprzedającego tylko w przypadku, gdy określił bądź potwierdził je jako wiążące. Uzgodniony termin dostawy jest uważany za dotrzymany w momencie gdy przed upływem terminu dostawy przedmiot umowy opuścił magazyn lub w przypadku gdy Sprzedający poinformował Kupującego o gotowości do odbioru przedmiotu dostawy a przedmiot umowy w wyniku odmowy odbioru przez Kupującego pozostaje w magazynie.

2. Uzgodnione terminy dostawy rozpoczynają bieg w momencie zawarcia umowy i otrzymania płatności. Dotrzymanie uzgodnionych terminów oraz okresów dostaw przez Sprzedającego jest możliwe pod warunkiem terminowej oraz należycie wykonanej dostawy otrzymanej przez Sprzedającego.

3. W przypadku zwłoki Sprzedającego określonej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Kupujący po bezskutecznym wezwaniu do spełnienia świadczenia w odpowiednim terminie dodatkowym jest uprawniony do żądania odszkodowania w zryczałtowanej wysokości 0,5 % ceny netto wartości niedostarczonych towarów za każdy zakończony tydzień kalendarzowy, w którym nastąpiła zwłoka, jednak w kwocie nie wyższej niż 5% ceny netto wartości niedostarczonych towarów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykazania, że Kupujący nie poniósł szkody lub poniósł szkodę mniejszą od obliczonej na powyższej podstawie sumy, w związku z czym należna jest kwota rzeczywistej szkody.

4. W przypadku gdy Kupujący w dodatkowo wyznaczonym terminie nie odbierze przedmiotu dostawy (zwłoka w odbiorze), Sprzedający jest uprawniony do żądania pokrycia zryczałtowanych kosztów (np. kosztów składowania) w wysokości 0,5 % ceny netto wartości nieodebranych towarów za każdy tydzień kalendarzowy zwłoki, w kwocie nie wyższej jednak niż 5% ceny netto wartości nieodebranych towarów. Sprzedający oraz Kupujący zastrzegają sobie prawo do wykazania, że w związku ze zwłoką w odbiorze towaru powstały mniejsze lub powstały większe koszty dodatkowe niż te w stawce ryczałtowej. Prawo do dochodzenia innych roszczeń pozostaje nienaruszone. Koszty zryczałtowane zostaną zaliczone na poczet
dalej idących roszczeń odszkodowawczych.

5. W przypadku braku odbioru towaru Sprzedający zamiast żądania wykonania świadczenia może dochodzić odszkodowania w wysokości 20% ceny netto przedmiotu dostawy, jeśli Kupujący nie wykaże, że po stronie Sprzedającego nie powstała szkoda lub powstała szkoda mniejsza niż wskazuje. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie wyższej.

6. Dostawa częściowa towaru jest dopuszczalna.

7. Sprzedający nie jest zobowiązany do rozpakowania i montażu towaru. Kupujący zapewni profesjonalny montaż. Wyłączone są roszczenia wynikające z niewłaściwego przechowania lub montażu.

§ 5

Zastrzeżenie własności

1. Dostarczony towar do czasu całkowitej zapłaty wszelkich należności przez Kupującego pozostaje własnością Sprzedającego.

2. W okresie zastrzeżenia własności Kupujący jest zobowiązany do dbania o przedmiot umowy wobec którego zastrzeżono własność na rzecz Sprzedającego. W szczególności jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu umowy przeciw szkodom powstałym na skutek działania ognia, wody oraz kradzieży do wysokości wartości odtworzeniowej. Kupujący niniejszym przenosi wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu ubezpieczenia na rzecz Sprzedającego, a Sprzedający przyjmuje cesję Kupującego. Jeśli przeniesienie roszczeń odszkodowawczych przez Kupującego okaże się niedopuszczalne, Kupujący poinformuje swojego ubezpieczyciela, że wszystkie roszczenia odszkodowawcze wypłacone przez ubezpieczyciela mają być świadczone na rzecz Sprzedającego. Dalej idące roszczenia Sprzedającego pozostają nienaruszone. Kupujący na żądanie Sprzedającego ma obowiązek przedstawić dowód zawarcia umowy ubezpieczenia.

3. Do czasu przeniesienia prawa własności na Kupującego, Kupujący nie ma prawa zbyć towaru. Jakiekolwiek przekazanie towaru osobie trzeciej na jakiejkolwiek podstawie, w szczególności w ramach stosunku: najmu, dzierżawy, franszyzy etc. jest możliwe jedynie pod warunkiem przedłożenia Sprzedającemu oświadczenia tej osoby trzeciej, w którym osoba ta oświadcza, że jest jej znana treść zastrzeżenia prawa własności towaru na rzecz Sprzedającego oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy na takie przekazanie. Kupujący nie jest uprawniony do ustanowienia zastawu na przedmiocie umowy wobec którego zastrzeżono własność ani do przeniesienia jej własności dla bezpieczeństwa ani do narażania przedmiotu umowy na inną niebezpieczną działalność. W przypadku ustanowienia zastawu na przedmiocie umowy przez osobę trzecią lub innej ingerencji osób trzecich w prawo właściciela do  przedmiotu umowy Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie Sprzedającemu w formie pisemnej oraz udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień, a także poinformować osoby trzecie o prawie własności Sprzedającego oraz wspierać Sprzedającego w podejmowaniu właściwych kroków w celu ochrony własności przedmiotu umowy. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z odzyskaniem przedmiotu umowy, o ile nie mogą być one dochodzone od osoby trzeciej.

4. Kupujący niniejszym przenosi na rzecz Sprzedającego wszelkie wierzytelności z tytułu dalszej odsprzedaży przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi prawami pobocznymi, niezależnie od tego czy przedmiot umowy wobec którego zastrzeżono własność został sprzedany w stanie pierwotnym bądź po przerobieniu. Sprzedający niniejszym przyjmuje cesję Kupującego. Jeśli cesja okaże się niedopuszczalna Kupujący poinformuje osobę trzecią by wszelkie płatności dokonywane były wyłącznie na rzecz Sprzedającego. Kupujący jest upoważniony do odbierania wszelkich wierzytelności od osób trzecich, które przeniósł i które przysługują Sprzedającemu i natychmiastowego przekazywania ich Sprzedającemu Sprzedający może odwołać powyższe upoważnienie, jak również upoważnienie Kupującego do sprzedaży przedmiotu umowy wobec którego zastrzeżono własność, jeśli Kupujący nie wypełnia obowiązku prawidłowego przekazywania świadczeń na rzecz Sprzedającego lub jeśli jest w zwłoce z płatnościami lub jego wpłaty zostały wstrzymane lub w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego z majątku Kupującego. Dalsza sprzedaż wierzytelności wymaga uprzedniej zgody Sprzedającego. Z chwilą poinformowania osoby trzeciej o cesji wierzytelności dokonanej przez Kupującego ustaje prawo Kupującego do odbierania wierzytelności w imieniu Sprzedającego. W przypadku odwołania upoważnienia do odbierania wierzytelności Sprzedający może żądać aby Kupujący poinformował go o wierzytelnościach, które przeniósł oraz o dłużnikach z tego tytułu, w tym przekazał niezbędne Sprzedającemu dokumenty oraz poinformował dłużników o cesji wierzytelności.

5. W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie ceny, bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Kupujący ma obowiązek zapewnić Sprzedającemu lub upoważnionej przez niego osobie dostęp do przedmiotu umowy wobec którego zastrzeżono własność na rzecz Sprzedającego, wydać ją oraz poinformować o miejscu w którym się znajduje. Po uprzednim odpowiednim uprzedzeniu Kupującego, Sprzedający może zaspokoić swoje wierzytelności wobec Kupującego z przedmiotu umowy wobec którego zastrzeżono własność na rzecz Sprzedającego.

6. Przerobienie lub dokonywanie przez Kupującego zmian w przedmiocie umowy wobec którego zastrzeżono własność, odbywa się zawsze na korzyść Sprzedającego. Powyższe nie narusza postanowień dotyczących przejścia własności przedmiotu wobec którego zastrzeżono prawo własności na Kupującego po zapłacie pełnej ceny sprzedaży na rzecz Sprzedającego. Jeśli towar zostanie przerobiony, połączony lub pomieszany z innym przedmiotem nienależącym do Sprzedającego, Sprzedający stanie się współwłaścicielem powstałego przedmiotu, a udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości towarów połączonych lub pomieszanych. Kupujący zobowiązany jest do przechowania powstałych przedmiotów dla Sprzedającego. Dla przedmiotów powstałych w wyniku przerobienia lub przekształcenia stosuje się odpowiednio postanowienia, które dotyczą przedmiotów umowy z zastrzeżeniem własności.

7. Na żądanie Kupującego Sprzedający jest zobowiązany zwolnić przysługujące mu dalej idące zabezpieczenia jeśli realizowana wartość zabezpieczeń z uwzględnieniem ogólnie przyjętych praktyk bankowych w wartościowaniu przekroczy wartość wierzytelności przysługujących Sprzedającemu ze stosunków gospodarczych z Kupującym o więcej niż 20%. Przy oszacowaniu bierze się pod uwagę wartość wynikającą z faktury VAT wystawionej dla przedmiotu wobec którego zastrzeżono własność i wartość nominalną wierzytelności.

8. Dostawa towarów zawsze dokonywana jest zgodnie z prawem polskim, również w przypadku dostaw do innych krajów. W przypadku gdyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dot. zastrzeżenia własności według § 5 pkt 1 do 7 w innych krajach miałaby odmienne brzmienie niż w Rzeczpospolitej Polskiej, Kupujący udziela niniejszym Sprzedającemu odpowiednie prawo zabezpieczenia. Jeśli do tego konieczne będą dalej idące oświadczenia bądź czynności, Kupujący złoży niezbędne oświadczenia i podejmie niezbędne działania w celu uzyskania zabezpieczenia. Kupujący podejmie wszelkie niezbędne środki w celu uzyskania skutecznych zabezpieczeń na rzecz Sprzedającego.

§ 6

Przejście ryzyka

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego najpóźniej wraz z przekazaniem towaru Kupującemu, a w przypadku korzystania z usług zewnętrznego przewoźnika lub osoby trzeciej z chwilą przekazania przedmiotu umowy temu przewoźnikowi lub upoważnionej osobie trzeciej. Powyższe obowiązuje także w przypadku dostawy częściowej oraz w przypadku dostawy nieodpłatnej. Wybór przewoźnika i sposobu transportu należy do Sprzedającego, o ile Kupujący nie udzielił mu pisemnych wytycznych co do formy i sposobu transportu. Sprzedający na życzenie oraz koszt Kupującego dokona ubezpieczenia związanego z transportem towaru od wskazanych przez Kupującego ryzyk.

2. W przypadku opóźnienia się przekazania lub dostawy towaru, wskutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w dniu, w którym towar był gotowy do wysłania a Sprzedający poinformował o tym Kupującego.

3. W przypadku gdy Sprzedający wybrał sposób dostawy lub osobę odpowiedzialną za dostawę, Sprzedający odpowiada za szkody związane z ww. wyborem tylko w zakresie winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

4. Wszelkie niezbędne do dostawy opakowania, oprócz palet, nie podlegają zwrotowi. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia usunięcia opakowań na własny koszt.

§ 7

Odpowiedzialność / Rękojmia za wady

1. Za podstawę odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy uznaje się ustalony stan towaru. Przez ustalony stan towaru rozumie się stan zgodny z informacjami o towarze zawartymi w potwierdzeniu zamówienia, opisie produktu oraz informacjach, które Sprzedający udzielił w formie oddzielnego pisemnego potwierdzenia. Ustne ustalenia oraz zapewnienia nie stanowią informacji o ustalonym stanie towaru.

2. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi są uwarunkowane spełnieniem obowiązku zbadania towaru i zawiadomienia o jego wadach, w szczególności obowiązku zbadania towaru po jego otrzymaniu i wskazaniu Sprzedającemu w formie pisemnej wad towaru, które mogły być widoczne dla Kupującego. Ukryte wady towaru, Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedającemu pisemnie niezwłocznie po ich wykryciu. Jako niezwłoczną informację rozumie się informację przekazaną w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia wad, które mogły być zauważone przy zwykłym zbadaniu rzeczy oraz w ciągu 3 dni od dnia wykrycia wady – w przypadku ukrytych wad przedmiotu umowy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy przesłanie informacji pocztą elektroniczną ze wskazaniem i udokumentowaniem (np. zdjęcie) wady. W przypadku zaniedbania obowiązku prawidłowego zbadania przedmiotu umowy oraz poinformowania Sprzedającego o wadach, Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne przedmiotu umowy.

3. W przypadku wystąpienia wad towaru Sprzedający w wyznaczonym terminie jest uprawniony do wyboru sposobu naprawienia wad towaru. Sprzedający może albo dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad albo usunąć wady towaru. Prawo do zwolnienia od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne pozostaje nienaruszone.

4. Podczas transportu Kupujący jest zobowiązany przedsięwziąć środki niezbędne do przekazania kompletnej dokumentacji towaru.

5. Jeśli Sprzedający po upływie wyznaczonego terminu nie usunął wad przedmiotu umowy, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny sprzedaży. Powyższe obowiązuje także gdy usunięcie wad nie powiodło się lub jest niewykonalne.

6. Jeśli wada przedmiotu umowy wynika z winy Sprzedającego, Kupujący może pod warunkami określonymi w § 7 pkt. 12 domagać się odszkodowania.

7. Prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego jest wyłączone jeśli zwrot otrzymanego świadczenia jest niemożliwy oraz w przypadku gdy niemożliwość ta nie wynika z natury otrzymanego świadczenia, lub została spowodowana przez Kupującego lub gdy wada pojawiła się dopiero wskutek przerobienia lub przekształcenia towaru. Prawo odstąpienia od umowy jest także wyłączone, gdy wada powstała z przyczyn niezależnych od Sprzedającego lub towar został wyprodukowany na specjalne zamówienie.

8. Roszczenia z tytułu rękojmi nie są możliwe, gdy:
a) Kupujący udzielił Sprzedającemu nieprawidłowych lub niepełnych informacji o przedmiocie dostawy, szczególnie odnoszących się do zastosowania, wymagań technicznych lub przedłożył niepełne dane techniczne, chyba że Sprzedającemu wyraźnie zostało zlecone ustalenie powyższych informacji;
b) przedmiot dostawy był nieodpowiednio wykorzystywany lub nadmiernie eksploatowany np. poprzez nadmierne obciążenie lub
c) przedmiot dostawy był wadliwie zamontowany, wcześniej przerabiany lub naprawiany przez Kupującego,
d) Kupujący nie stosował się do wytycznych dotyczących używania, serwisowania, konserwacji przedmiotu dostawy.

9. Roszczenia Kupującego o zwrot wydatków w miejsce roszczenia odszkodowawczego zamiast świadczenia są wyłączone, o ile rozsądnie działająca osoba trzecia nie poniosłaby wydatków z tego tytułu.

10. Za szkody wynikłe z naruszenia gwarancji, o ile została ona udzielona, lub powodujące utratę życia, uszkodzenie ciała lub uszczerbek dla zdrowia Sprzedający odpowiada w sposób nieograniczony. Sprzedający ponosi także odpowiedzialność w przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność za wadę produktu (w szczególności odpowiedzialność za produkt niebezpieczny) oraz odpowiedzialność za podstępne zatajenie wad. W pozostałych przypadkach Sprzedający odpowiada tylko za rażące naruszenie obowiązków, które wynikają z natury umowy i mają szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy, w szczególności za naruszenie obowiązków związanych ze świadczeniem głównym, jak np. dostarczenie towaru wolnego od wad, obowiązki związane z doradztwem, zabezpieczeniem, czy związane z pieczą nad towarem, które umożliwiają Kupującemu wykorzystanie towaru zgodnie z umową lub wpływające na ochronę życia i zdrowia Kupującego lub jego personelu lub ochronę jego własności przed znaczącymi szkodami przy naruszeniu powyższych istotnych obowiązków Sprzedającego wynikających z niedbalstwa Sprzedającego. W przypadku naruszenia ww. zobowiązań umownych, zwłoki lub niemożliwości świadczenia odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do takich szkód, z których powstaniem Sprzedający w ramach umowy zazwyczaj powinien się liczyć.

11. Wymienione w § 7 pkt 12 wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego obowiązują w takim samym zakresie organy, przedstawicieli ustawowych, pracowników oraz innych współpracowników Sprzedającego.

12. Uprawnienia z tytułu rękojmi, o ile wadliwy towar był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem i nieprawidłowe wykorzystanie spowodowało wadę rzeczy, przedawniają się z upływem roku. Termin rękojmi rozpoczyna swój bieg wraz z dostarczeniem towaru Kupującemu. Nieograniczona odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę wynikającą z naruszenia gwarancji lub z zagrożenia dla życia, ciała lub zdrowia, za winę umyślną i rażące niedbalstwo związane z wadą produktu, nie zostaje naruszona powyższymi przepisami. Dla odpowiedzialności Sprzedającego z powodów wymienionych w zdaniu 2. Obowiązują wyłącznie ustawowe terminy przedawnienia, szczególnie wynikające z przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

13. Stanowisko Sprzedającego dotyczące dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi lub przystąpienia do negocjacji w tym zakresie nie może być traktowane jako uznanie lub jako okoliczność uzasadniająca przedmiotowe roszczenie.

14. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest przedmiot oznaczony co do gatunku Sprzedający, bez wyraźnego pisemnego porozumienia, nie ponosi ryzyka zaopatrzeniowego.

15. Miejscem naprawienia wad z tytułu rękojmi lub uzupełnienia przedmiotu umowy jest siedziba Sprzedającego.

§ 8

Ochrona praw autorskich

Przekazane Kupującemu dokumenty, rysunki oraz obliczenia i oferty, jak również dokonane przez Sprzedającego świadczenia lub przedstawione propozycje odnośnie projektowania oraz produkcji, Kupujący może wykorzystywać wyłącznie do wykonania umowy bądź innym celu wyraźnie uzgodnionym. Kupujący bez zgody Sprzedającego nie jest uprawniony do publicznego rozpowszechniania lub udostępniania osobom trzecim powyższych materiałów.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Przeniesienie praw lub obowiązków Kupującego na osoby trzecie jest skuteczne wobec Sprzedającego tylko za jego pisemną zgodą.

2. Dla stosunku prawnego zaistniałego pomiędzy Sprzedającym a Kupującym obowiązuje prawo polskie.

3. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. Sprzedający jest także uprawniony do wytoczenia powództwa w sądzie właściwym dla siedziby Kupującego, jak i każdym innym właściwym rzeczowo sądem.

4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków lub umowy będzie lub stanie się całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne lub w postanowieniach znajdzie się luka, nie wpływa to na ważność lub skuteczność jej pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do osiągnięcia celu założonego przez Strony. W przypadku wystąpienia luki w umowie będzie miało zastosowanie postanowienie, które odpowiada postanowieniu, które strony zawarłyby w umowie dla osiągnięcia jej celu, ile od początku je przewidywały.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Jakość i bezpieczeństwo

Sprawdź jak bezpieczne i trwałe są nasze produkty

Dowiedz się